Specialitatea CRIMINOLOGIE ȘI ȘTIINȚE PENALE

Institutul de Criminologie oferă o pregătire criminologică fundamentală  în cadrul specialității Criminologie și științe penale, dar și a specialității Drept, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în domeniul anticrimă, în calitate de:

Analizează criminalitatea sau comportamentul criminal al unor criminali ori grupuri criminale. Stabilește tendințele criminalității. Prognozează evoluția criminalității sau probabilitatea săvârșirii unor noi crime de către un concrete. Explică schimbările survenite în criminalitate. Apreciază impactul posibil al unor factori determinanți ai criminalității. Elaborează recomandări, propuneri sau programe de pre-venire a criminalității. Contribuie la elaborarea politicii, strategiilor și tacticilor de acțiune contra criminalității, corupției și altor patologii sociale. Asigură suportul analitico-informațional pentru securizarea diverselor obiective. Expertizează proiectele de acte normative sau politici și programe de stat. Evaluează activitatea anticrimă.

Desfășoară o observare curentă a proceselor social-economice și naturale, naționale și internaționale, în vederea relevării modificărilor survenite în sistemul factorilor determinanți ai criminalității și ai unor tipuri de criminalitate sau de crime.

Elaborează sau participă la elaborarea concepțiilor, strategiilor, programelor sau planurilor de prevenire a criminalității, comportamentului criminal și celui victimal. Participă la planificarea strategică și curentă a activității de prevenire a criminalității și a comportamentelor criminale.

. Elaborează diverse mijloace de educare și prevenire criminologică și victimologică (materiale educaționale, buletine informative, pliante etc.).

Participă la elaborarea politicilor criminologice. Participă la elaborarea politicilor penale. Participă la elaborarea concepțiilor, strategiilor, programelor și planurilor de prevenire și contracarare a criminalității și a unor tipuri de criminalitate sau de crime.

 

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Serviciul de Probațiune, Ministerul Justiției, Serviciul Vamal, Procuratura, Biroul Național de Statistică, organizațiile neguvernamentale de prevenire, cercetare și analiză criminologică, serviciile de securitate ale diverselor instituții, organizații și întreprinderi sau agențiile de securitate privată.

Cercetează infracțiunile săvârșite și efectuează urmărirea penală în cauzele pe-nale. Identifică infractorii și stabilește rolul acestora în săvârșirea unor infracțiuni co-ncrete. Acumulează probe privind săvârșirea unor infracțiuni, rolul și gradul de vinovăție al făptuitorilor. Relevă cauza și condițiile unei infracțiuni concrete. Sesizează instituțiile, organizațiile și întreprinderile cu privire la întreprinderea unor ac-țiuni de înlăturare a cauzei și condițiilor criminogene. Ia măsuri pentru asigurarea reparării prejudiciului. Propune luarea unor măsuri preventive.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate.

Culege informații despre pregătirea sau săvârșirea unor infracțiuni. Investighează infracțiunile săvârșite. Previne sau curmă săvârșirea unor infracțiuni. Identifică criminalii și stabilește rolul acestora în săvârșirea unor infracțiuni concrete. Contribuie la acumularea probelor privind săvârșirea unor infracțiuni, rolul și gradul de vi-novăție al făptuitorilor. Reține infractori. Supraveghează arestații la domiciliu. Caută criminalii care se sustrag urmăririi penale. Protejează victimele actelor criminale.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul Vamal și Serviciul de Informație și Securitate.

Asigură ordinea și liniștea publică. Previne ori curmă săvârșirea unor infracțiuni sau contravenții. Intervine pentru apărarea populației de atentate criminale sau de altă natură. Asigură securitatea publică. Reține infractori sau contravenienți. Participă la aplicarea deciziilor judecătorești. Asigură securitatea edificiilor guvernamentale și a altor obiective de interes strategic. Participă la cercetarea infracțiunilor, identificarea și căutarea infractorilor.

Angajator potențial: Ministerul Afacerilor Interne.

Elaborează tabloul criminologic al persoanei aflate în conflict cu legea penală. Formulează propuneri, pentru instanța de judecată, privind principalele activități care trebuie să fie desfășurate cu persoana aflată în conflict cu legea penală. Oferă infor-mații referitoare la persoana aflată în conflict cu legea penală, la familia ei şi la mediul social din care provine. Asigură cooperarea persoanei aflate în conflict cu legea penală şi conformării ei la condiţiile care i s-au stabilit prin hotărâre judecătorească. Consiliază subiectul probaţiunii referitor la căile de rezolvare a dificultăţilor personale care au condus la săvârșirea infracţiunii. Controlează persoana aflată în conflict cu legea penală. Coordonează programele sociale şi terapeutice destinate minorilor aflați în conflict cu legea penală.

Angajator potențial: Serviciul de Probațiune.

Supraveghează respectarea legislației de către cetățeni și funcționarii publici. Conduce, participă sau efectuează cercetarea unor infracțiuni, în special a celor să-vârșite de persoane cu înaltă funcție de răspundere. Aprobă și participă la efectuarea unor acțiuni de urmărire penală. Verifică legalitatea acțiunilor întreprinse de ofi-țerii de urmărire penală. Susține acuzațiile în cadrul cauzelor penale.

Angajator potențial: Procuratura.


De asemenea, absolventul programului – Criminologie și științe penale, care primește în cadrul instruirii profesionale și o profundă pregătire juridică, poate activa în calitate de: judecător pe cauze penale și contravenționale; avocat; vameș, jurist, executor judecătoresc, notar .

Programele de instruire sunt concepute de către Institutului de Criminologie în așa mod, încât acestea:

 • să ofere cunoștințe fundamentale despre criminalitate, criminal și comportamentul criminal;
 • să ofere cunoștințe fundamentale despre sistemul factorilor determinanți ai comportamentului criminal;
 • să ofere cunoștințe extinse despre normele de drept penal și organele anti-crimă;
 • să ofere cunoștințe despre metodele de analiză și prognozare criminologică;
 • să formeze deprinderi și priceperi de interpretare a normelor de drept;
 • să ofere cunoștințe despre efectuarea investigațiilor criminale și aplicarea tehnicii speciale de investigație;
 • să ofere cunoștințe fundamentale despre modelele și metodele de prevenire a crimelor;
 • să ofere cunoștințe fundamentale despre victimele și consecințele actelor criminale;
 • să formeze deprinderi și priceperi de întocmire a documentelor (contracte, procese-verbale etc.);
 • să formeze deprinderi și priceperi de cercetare științifică.
Specialitatea PSIHOLOGIE ȘI PSIHO-CRIMINOLOGIE

Institutul de Criminologie oferă o posibilitate unică de specializare a viitorilor psihologi în domeniul criminologiei, victimologiei sau medierii juridice, care permite absolvenților să își desfășoare activitatea profesională în calitate de:

Efectuează diagnosticarea proceselor mentale și a personalității infractorului. Efectuează psiho-corecţia comportamentului şi a personalităţii infractorului. Acordă ajutor psihologic deținuților și colaboratorilor penitenciarelor. Elaborează programe de reabilitare post-penitenciară. Elaborează planuri și realizează măsuri de prevenire psiho-criminologică a comportamentelor criminale. Efectuează cercetări psiho-criminologice. Determină consecințele psiho-sociale ale criminalității. 

Angajatori potențiali: Serviciul de Probațiune, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Apărării Naționale, instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar (școli, licee, colegii sau instituții de învățământ superior).

Efectuează expertiza psihologică în cadrul proceselor penale. Formează portretul psiho-criminologic al infractorului și a victimei infracțiunii. Contribuie la determinarea mobilului criminal. Contribuie la alegerea tacticii și procedeelor psihologice de interogare a victimei, martorului, bănuitului sau inculpatului, precum și participă la interogarea acestora. Alege și adaptează procedee psihologice de facilitare a reproducerii informațiilor importante pentru desfășurarea urmăririi penale în memoria victimelor și martorilor infracțiunilor. Participă la întocmirea ghidului de interogare, asigurând suportul psihologic.

Angajatori potențiali: Ministerul Afacerilor Interne, Centrul Național Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național de Expertiză Judiciară, agențiile de protecție, pază și securitate.

Efectuează diagnosticarea psihologică a personalității victimei infracțiunii și a altor situații de criză (calamități naturale, tehnogene etc.). Elaborează programe de tratare și reabilitare a victimei. Efectuează psiho-corecția comportamentului și a personalității victimei. Acordă consiliere psihologică victimei. Elaborează planuri de profilaxie victimologică. Desfășoară cercetări victimologice.

Angajatori potențiali: centrele de asistență psihologică a victimelor, Departamentul Instituțiilor Penitenciare, centrele de prevenire a criminalității, centrele de învățământ și cercetare științifică.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed non risus. Suspendisse lectus tortor, dignissim sit amet, adipiscing nec, ultricies sed, dolor.

Facilitează procesul de negociere dintre părțile conflictului prin direcționare, încurajare și colaborare cu acestea. Cercetează toate circumstanțele conflictului. În-tocmește rapoarte și alte documente care țin de caz, pentru instanțele judecătorești. Implementează decizia instanței judecătorești în cauzele soluționate prin me-diere.

Angajatori potențiali: Consiliul de Mediere, Institutul de Reforme Penale, serviciile de poliție, birourile de avocați și mediere judiciară, centrele de mediere.

Programele de instruire la specialitatea psihologie:

 • oferă cunoștințe despre psihologia și comportamentul uman și criminal;
 • oferă cunoștințe despre metodele de analiză psihologică;
 • formează deprinderi și priceperi de influențare a comportamentului uman;
 • oferă cunoștințe despre psihologia victimei și comportamentul victimal;
 • formează deprinderi și priceperi de acordare a ajutorului psihologic victimelor;
 • oferă cunoștințe despre conflict și metodele de soluționare a acestuia;
 • oferă cunoștințe minim necesare în domeniul dreptului;
 • formează deprinderi și priceperi de cercetare științifică.
Specialitatea PROTECŢIE, PAZĂ ŞI SECURITATE

În fața specialistului din domeniul protecției, pazei și securității se deschide posibilitatea de a-și desfășura activitatea profesională în sfera protecției persoanei, investigațiilor private sau securității obiectivelor.

Garda de corp se ocupă de asigurarea securității fizice a persoanei. Ea determină amenințările potențiale, în funcție de care stabilește tactica și mijloacele de protecție. Instruiește și, eventual, formează la persoana aflată sub protecția sa reacții de autoapărare și mișcări coordonate cu acțiunile de protecție standard aplicate de gardă de corp. Planifică deplasările și recomandă măsuri de sporire a securității la domiciliu. Garda de corp însoțește persoana păzită în deplasările ei, ia măsuri de prevenire și anticipare a atacurilor, precum și intervine în situații de pericol iminent, aplicând în caz de necesitate procedee de luptă, mijloace speciale sau chiar arma de foc.

Detectivul particular efectuează investigații private la comanda unor particulari, persoane sau companii. El desfășoară acțiuni de urmărire a unor persoane, spații sau obiecte în vederea obținerii informațiilor necesare. Întreprinde căutări ale unor persoane sau bunuri de interes pentru beneficiar. Detectivul particular colectează informații despre personalitatea și modul de viață al unor persoane sau caracterul activității, conducătorii și proprietarii unor companii private. Aplică mijloace speciale de înregistrare și supraveghere audio și video. Găsește surse potențiale de probă privind săvârșirea unor crime sau a unor încălcări juridice de altă natură. Detectivul particular știe să depună mărturii în fața instanței de judecată pe marginea evenimentelor cunoscute în procesul de investigații private.

Agentul de securitate previne și curmă săvârșirea crimelor și contravențiilor într-un imobil, mijloc de transport sau teritoriu, aplicând, în caz de necesitate, procedee de luptă, mijloace speciale (detectoare, cătușe, bastonul, substanțe lacrimogene etc.) și chiar arma de foc. Asigura liniștea publică și securitatea rutieră în perimetrul supravegheat. Efectuează percheziția corporală, a bunurilor și spațiilor. Reține persoanele care au săvârșit crime sau contravenții. Agentul de securitate previne incendiile sau ia măsuri pentru stingerea urgentă a acestora de către serviciile specializate. Supraveghează spații, persoane și activități. Intervine pentru a proteja persoane și bunuri. Agentul de securitate escortă persoane periculoase (deținuți, bolnavi psihici, indivizi agresivi etc.) și asigură transportarea bunurilor de valoare (bani, bijuterii, documente etc.). Documentează diverse evenimente de importanță pentru beneficiar sau societate, respectând regulile probării juridice a faptelor. Agentul de securitate acordă primul ajutor medical persoanelor aflate în dificultate (leșin, arsuri, înec, traume, moarte clinică etc.).

Institutul de Criminologie oferă la specialitatea „Protecție, pază și securitate”:

 • cunoștințe juridice în ramurile de bază ale dreptului;
 • cunoștințe criminologice privitoare la criminalitate și principalele tipuri de criminalitate, criminali și victimele actelor criminale, metodele de analiză și evaluare criminologică, comportamentul criminal, securitatea criminologică și metodele de prevenire a crimelor;
 • cunoștințe criminalistice privitoare la urmele lăsate de criminali, posibilitățile de detectare și ridicare a acestora, tactica efectuării diverselor acțiuni de descoperire a crimelor și identificare a criminalilor, metodologia de cercetare a diverselor tipuri de crime și tehnica criminalistică;
 • cunoștințe de efectuare a investigațiilor, metodele de investigație, prevederile legale în materie, precum și mijloacele tehnice speciale;
 • deprinderi și priceperi de luptă corp la corp și de aplicare a mijloacelor speciale de protecție în diverse situații;
 • pregătire fizică necesară activității în domeniul securității anticrimă.

Pregătirea profesională obținută la specialitatea „Protecție, pază și securitate”, grație programelor de instruire ale Institutului de Criminologie, îi permite absolventului să exercite și funcții de dirijare în domeniul securității criminologice: să analizeze situația criminală și să determine amenințările criminale probabile, să determine măsurile și mijloacele de securitate care se impun în situații concrete, să planifice și organizeze activitatea agenților de securitate, să efectueze anchete de serviciu, precum și să evalueze rezultatele corporative și individuale ale agenților de securitate.

Potrivit prognozelor elaborate de specialiștii Institutului de Criminologie, activitatea în domeniul securității private va cunoaște o dezvoltare continuă și vertiginoasă în următorii ani în Republica Moldova. Peste câțiva ani, vor exista peste 100 de agenții de securitate privată, care vor angaja peste 20.000 de agenți de securitate, în timp ce numărul agenților de investigație va atinge cifra de 1000. Lucrătorii din aceste sfere de activitate socială se vor situa, după mărimea salariului, în prima jumătate (50%) a salariaților din Republica Moldova.

Angajatori potențiali: agențiile de protecție, pază și securitate; birourile de detectivi privați; instituțiile, organizațiile și întreprinderile (publice, private și obștești; naționale, străine și internaționale) care au servicii corporative de securitate; contractanți direcți; Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Vamal, Departamentul Instituțiilor Penitenciare; Ministerul Apărării Naționale; Serviciul de Informații și Securitate.

NU RATA ȘANSA – ALEGE INSTITUTUL DE CRIMINOLOGIE !