Cu privire la asigurarea științifică a combaterii criminalității. In: Legea și viața. 1995, nr. 1, pp. 34–36.

Autorul a abordat problema enunţată în titlu atât în paginile revistei („Legea şi viaţa” nr. 3, 1994), în alte publicaţii („Moldova Suverană” din 8 decembrie 1994), la conferinţe ştiinţifice, în adresările către preşedintele Parlamentului şi Preşedintele Republicii Moldova. Cu regret, aceste tentative personale, ce vizau problema asigurării științifice a activităților de prevenire și combatere a criminalității, n-au fost luate în considerare.

Se creează impresia că în republică există forţe, care din diferite motive nu sunt cointeresate în menţinerea controlului asupra criminalităţii, asigurarea liniştii în ţară, garantarea securităţii fiecărui cetăţean. Cum altfel putem interpreta faptul că concomitent cu procesul de conştientizare a pericolului criminalităţii în societate, se ignorează necesitatea asigurării ştiinţifice a măsurilor de control asupra criminalităţii, fără de care orice activitate în acest sens este sortită iniţial insuccesului.

Aşadar, actualmente criminalitatea a ieşit de sub control, nivelul, structura şi dinamica criminalităţii indică că societatea a atins acea limită după care încep procese ireversibile de sinedestrugere a societății şi degenerare a naţiunii. Criminalitatea, dorim să recunoaştem sau nu, devine problema numărul unu în societatea noastră. Dacă recunoaştem acest fapt şi tindem ca activitatea în vederea controlului asupra fenomenului crimă să aibă efectul dorit, atunci e necesar să ne dezicem de practica soluţionării problemei respective doar în temeiul bunului simţ. Nu există o piedică mai mare în organizarea activităţii cu privire la controlul rezultativ asupra criminalităţii decât ignoranţa, incompetenţa noastră. Diletantismul în acest sens, ca şi în economie şi practică, este foarte costisitor pentru societate. De aceea viaţa ne dictează cu insistenţă necesitatea asigurării măsurilor de control asupra criminalităţii cu o solidă bază teoretică.

Într-adevăr, premisa necesară a eficacității măsurilor de prevenire și combatere a criminalităţii constă în rezolvarea corectă a unui complex de probleme. Iată doar unele din ele.

În primul rând, este necesară cunoaşterea esenţei și manifestările fenomenului crimă, starea reală a acestuia în republică. Datele statistice, care nici pe departe nu redau starea reală a criminalității, ne prezintă doar partea vizibilă a aisbergului infracționalității. Cât priveşte alte aspecte ale acestui fenomen – răspândirea diferitor tipuri ale criminalităţii, nivelul de contaminare criminală a diferitor pături ale populaţiei, „portretul” criminalului de astăzi, consecinţele sociale ale criminalităţii, pierderile directe și cele indirecte pentru Moldova în oameni şi în bunuri materiale (costul criminalității), răspândirea criminalităţii profesionale şi proporțiile crimei organizate etc, este imposibil să le cunoaştem fără efectuarea cercetărilor criminologice.

În al doilea rând, e necesar să cunoaştem cauzele ce determină criminalitatea în Moldova, condițiile, factorii şi circumstanţele ce favorizează săvârşirea infracţiunilor.

Nu mai puţin interes prezintă pronosticul modificării criminalităţii şi a viitoarei realităţi sociale în corelaţie cu procesele economice, politice, social-culturale, demografice etc, ce se produc în ţară. Nu putem spera la succese în combaterii criminalităţii, necunoscând tendințele fenomenului crimă, fără a prevedea apariţia noilor manifestări ale acestuia pe viitor. Doar cunoscând posibila realitate criminologică se pot elabora măsuri adecvate pericolului real al criminalității care, la rândul său, ar permite a organiza cu succes activitățile de prevenire și luptă cu criminalitatea.

În acest context se cere elaborarea politicii, concepției și programului statal în domeniul controlului criminalităţii şi crearea unui sistem efectiv de prevenire a fenomenului respectiv; pregătirea cadrelor de jurişti ce vor activa în noile condiţii, fondarea bazei juridice respective, fapt ce ar permite minimalizarea pericolului criminalităţii. În caz contrar, suntem sortiţi să rămânem în rolul celora care întârzie permanent, iar organele de drept ajung în situaţia incapacităţii de a activa în condiţiile modificărilor vertiginoase ale situaţiei criminologice.

Un alt aspect, îl constituie şi necesitatea de a iniţia expertiza criminologică obligatorie a tuturor proiectelor de legi, care sunt prezentate spre adoptare, întrucât fiecare decizie cu caracter de lege generează modificarea relaţiilor sociale şi deseori programele de stat, decretele, legile, hotărârile adoptate, produc un efect cu totul neaşteptat, în multe cazuri servind drept catalizator al diverselor încălcări şi al apariţiei unor noi tipuri de infracţiuni. Iată de ce expertiza criminologică obligatorie a proiectelor de legi, a programelor economice, sociale ar evita sau cel puţin ar minimaliza consecinţele negative. Criminologii se impuneau fără succes, cu expertizări și prognoze, a unor așa programe ca cel de privatizare și de lichidare a colhozurilor și sovhozurilor ca moștenire a regimului sovietic. Modul criminal de realizare a acestora va aduce la consecințe, sociale și economice, pe care societatea moldavă le va resimți dureros în viitor.

Realizarea problemelor enumerate (şi a multor altor ce vizează combaterea criminalităţii), presupun o bază informațional-analitică și o asigurare teoretică solidă, ceea ce lipseşte astăzi în Moldova, parte ne fiind conştientizată necesitatea ei, parte ignorând această necesitate.

Şi totuşi, după cum am mai atenționat și cu o altă ocazie, viaţa ne demonstrează că combaterea criminalităţii nu mai poate fi efectuată în baza bunului simţ şi că eficacitatea măsurilor de control asupra fenomenului vizat e în directă dependenţă de asigurarea teoretică a activităților anticriminale.

Un prim pas în rezolvarea problemei abordate (asigurarea științifică) ar putea fi fondarea unui Centru naţional de investigaţii ştiinţifice în domeniul combaterii criminalităţii („Centru criminologic”). Un asemenea centru, în viziunea mea, poate fi subordonat doar Parlamentului sau Preşedintelui ţării, fapt ce ar garanta independenţa acestuia de influenţele departamentale, ministeriale şi interesele politice.

Funcţiile Centrului criminologic:

  • asigurarea informativ-analitică a tuturor aspectelor procesului de control asupra fenomenului criminal: cunoaşterea stării reale a criminalităţii în Moldova şi cauzele ce o determină şi o favorizează, pronosticul modificării acesteia în corelaţie cu procesele economice, politice, socio-culturale etc, produse în ţară, evidenţierea priorităţilor în vederea aplicării măsurilor de control şi profilaxie;
  • elaborarea politicii și concepţiei statale în vederea controlului social asupra criminalităţii şi a programelor guvernamentale în domeniul vizat;
  • elaborarea unui complex de măsuri şi metode de combatere a unor tipuri a criminalităţii;
  • elaborarea bazei juridice a măsurilor de control asupra criminalităţii;
  • coordonarea investigaţiilor ştiinţifice şi efectuarea investigaţiilor criminologice strategice;
  • ajutorul metodic organelor ce realizează politica statală în domeniul combaterii criminalităţii;
  • instruirea şi perfecţionarea cadrelor criminologice de înaltă calificaţie, a criminologilor-investigatori, analiticienilor;
  • efectuarea expertizelor criminologice a proiectelor de legi, a altor acte normative; monitoringul criminologic a proceselor social-politice, economice, demografice, educațional-culturale etc.

În baza Centrului criminologic e necesar a fonda o direcţie informativ-analitică şi un bloc unic de statistică şi informaţie.